Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej

Podręczniki

Przewodnik - pielęgniarstwo - okładka

Przewodnik
dla kierunku Pielęgniarstwo

Przewodnik do nauczania zasad pracy w warunkach symulacji medycznej jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom szerokich rzesz studentów i nauczycieli akademickich, którzy realizują zajęcia w warunkach Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo.

Wielokrotne powtarzanie technik z zakresu opieki pielęgniarskiej w warunkach pozwalających zasymulować różne stany pacjenta daje przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom możliwość nabycia wprawy, tak aby ograniczyć czy nawet wyeliminować możliwość popełnienia błędu i zoptymalizować jakość opieki nad pacjentem.

Przewodnik - położnictwo - okładka

Przewodnik
dla kierunku Położnictwo

Zawód położnej jest niezmiernie odpowiedzialny, ponieważ zajmuje się ona nie tylko przyszłą matką, ale również jej dzieckiem, a w przypadku ciąży mnogiej – dziećmi. Mając to na uwadze, konieczne stało się innowacyjne podejście do kształcenia położnych tak, aby przyszła położna była profesjonalnie przygotowana i wykształcona na poziomie wyższym do pełnienia swojej roli zawodowej.

Wraz z postępem nauk medycznych konieczne stało się wprowadzenie do kształcenia symulacji medycznej po to, aby przed zdobywaniem umiejętności zawodowych i praktycznych w warunkach rzeczywistych przećwiczyć te same czynności w warunkach symulowanych.

Podręcznik „Interdyscyplinarność, wielokulturowość i sytuacje niestandardowe w warunkach symulacji medycznej”

Autorzy dołożyli wszelkich starań, by przybliżyć studentom kierunków medycznych zjawisko wielokulturowości wobec powszechnego dziś trendu migracyjnego ludności świata ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych aspektów odmienności religijnej i kulturowej wobec procesu diagnozowania, leczenia i udzielanego wsparcia medycznego.

Niemniej jednak twórcy zaznaczają, że podręcznik ten zawiera stosunkowo niewielką deskrypcję wybranych religii i kultur – innymi słowy, zamieszczone treści stanowią jedynie próbę analizy zagadnień dotyczących aspektu wielokulturowości w przełożeniu na dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

„Symulacja medyczna
to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych
kadr medycznych”

Utworzenie Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej (ICSM) w PMWSZ w Opolu jest głównym celem projektu zatytułowanego „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (nr naboru POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17). W ramach projektu nauczyciele akademiccy prowadzący kształcenie na kierunku pielęgniarstwo poszerzają swoje kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej; utworzone również zostają specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego metodą niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Natomiast studentom PMWSZ w Opolu z kierunku pielęgniarstwo ICSM daje możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej metody dydaktycznej w medycynie, jaką jest symulacja medyczna. Pozwala ona na przećwiczenie odpowiednich procedur, zachowań, kompetencji w warunkach symulowanych bezpiecznych, przed rozpoczęciem przez studenta zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w placówkach medycznych.

Bardzo ważnym aspektem organizacyjnym ICSM w PMWSZ w Opolu jest dysponowanie budynkiem zaadaptowanym do utworzenia Centrum Symulacji Medycznej. Sale ICSM zlokalizowane są w jednym miejscu, na jednym z pięter. Dzięki temu w zajęciach w Centrum mogą uczestniczyć również osoby z niepełnosprawnościami.

PMWSZ w Opolu zatrudnia profesjonalną kadrę dydaktyczną, która po odbyciu szkoleń w zakresie symulacji medycznej i prowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia edukacyjne rozumie potrzebę kształcenia praktycznego bazującego na tej metodzie. Prawidłowa realizacja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo wymaga od uczelni zarówno ciągłego doskonalenia kadry dydaktycznej, jak i odpowiedniego zabezpieczenia infrastrukturalno-materiałowego.